Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Rıza Beyan Formu
  • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verilerin bir kısmını ise özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlayan Kanun, bu verileri ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,  cinsel hayat,  ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler olmak üzere sayarak tüketmiş ve bunlara ilişkin farklı işleyiş esasları benimsemiştir.
  • Kişinin aday olarak belirlenmesi ile başlayan ve iş sözleşmesi ilişkisinin kurulmasına kadar devam eden süreçte, ilgili kişi tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda paylaşılan sözleşmenin kurulması ve ifası için gereken ve ayrıca kanuni yükümlülükler gereği alınan tüm veriler, işe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla Veri Sorumlusu sıfatı ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından işlenebilecektir. T. Halk Bankası A.Ş. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirler, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.
  •  Veri sorumlusu tabii olduğu mevzuat gereği bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla özel nitelikteki veriler dahil olmak üzere kişisel verileri kaydeder, depolar, korur, sınıflandırır, günceller, yasal sınırlar dahilinde resmi makamlar ve üçüncü kişiler ile paylaşır ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işleyebilir.
  •  Kişisel veri kapsamındaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun şekilde işverene verilmemesi durumunda, aday, yerine getirilemeyen yasal yükümlülükler sebebiyle doğabilecek zararlardan dolayı işverene karşı sorumludur. 
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gereğince, kişi kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silinmesine ilişkin bilgilerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Açık Rıza Beyan Formu
  • İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin ve sağlık verilerimin Halkbank tarafından işlenmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gereğince tarafıma tebliğ edildi.
  • T. Halkbankası A.Ş.’nin kişisel verilerimi, iş sözleşmesinin yapılması ve yerine getirilebilmesi için aldığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle ve ayrıca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla yetkili makamlar ve ilgili yasalar kapsamında kurulan Vakıf, Sandık vb. ile paylaşmasına, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kapsamda işlenmesini uygun gördüğümü kabul, beyan ve taahhüt ederim.